امان از این زمستان و آسمان ابری

که، نه خودت میدونی دردت چیه،ن کس دیگه

فقط میدونی هر چی هوا سردتر میشه

دلت آغوش گرمتری میخواد...