✗ بعضیا چقدر خوبن ...

باشن کنارت خوبن،

نباشن خوبن،

پیام بدن حرف بزنن خوبن،

پیام ندن خوبن،

انتظار برای دیدنشون خوبه،

شنیدنشون خوبه

چقدر وجود بعضیا خوبه emoji