بیشتر مردم خوبند به شرط این که بدانیم روابط خود را با آنها چگونه تنظیم کنیم...!

وقتی حرف می زنیم

بیشتر میخواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را.

کسی که قانع شده باشد، کسی که به اندیشه های خود ایمان داشته باشد...

اصلا حرف نمی زند...!