ریشه که داشته باشی به لبِ پرتگاه می آیی ولی سقوط نمیکنی

ریشه ها شعور تربیت شخصیت انسانیت و شرفِ واقعی یک انسانه و ربطی به پول و تحصیلات نداره!