این جمله حضرت علی حقیقتا محشره:

اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی...

خدایا چنان کن که از چیزهای ارزشمند زندگیم، جانم اولین چیزی باشد که از من میگیری...