ما هر موقع اومدیم رو یکی حساب کنیم، خطای محاسباتیمون زیاد بود به جواب نرسیدیم emoji