خنده‌هاتو خوب یادمه

یادمه وقتی که توی سکوت کشنده‌ی اتاقم صدای خنده‌هات توی ذهنم میپیچید دیوونه میشدم... دیوونه میشدم از این که دلیل اون خنده‌هات من نیستم.