تو ادم پر مسئوليتی هستی

مسئول بغض های من

گريه های من

تنهايام

پير شدنم

مسئول غم و غصه هام

مسئول بی تفاوت شدنم به همه چيز و همه كس

مسئول بي تابیم

ديدی چقدر مسئوليت داری؟!