💫 مهربانم
✨به حرمت این شب معنوی
💫و شهادت تنها پسر امام رضا(ع)
✨هیچ پدر و مادری
💫داغ فـرزند نبینه
✨هیچ پدر و مادری
💫گریان و دلشکسته نباشه
✨الهی همه مریضها رو شفا
💫و گره از کار همه باز بفرما

شبتون آروم و در پناه خدا 🌸