گاهی مواقع هم خاطره ها یواشکی از چشمام فرار می کنند و روی گونه هام غلت میخورند.