هیچ چیزی کسل‌کننده‌تر از این نیست که آدم‌ها به هم برگردند؛ فکر میکنم وقتی چیزی از بین رفته حریمی برداشته شده خط قرمزی رد شده دوره‌ای سپری شده قلبی شکسته شده باورهایی تخریب شده آن‌وقت زمان برای همیشه رفتن است نه زمان رفتن و بعد از مدتی برگشتن...