تمام لانگ دیستنس های دنیا رو

"شاملو" تو دوتا جمله خنثی کرده اونجا که میگه:

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،

دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم؟

دور باش اما نزدیک

من از نزدیک بودنهای دور می ترسم...