آلبر‌ کامو :

تسلای این جهان این است
که رنجِ مُدام و پیوسته وجود ندارد!
غمی می‌رود و شادی‌ای باز زاده می‌شود
این‌ها همه در تعادل‌اند
این جهان، جهانِ جبران‌هاست