اگه تو آب باشی

شریک عاطفیت باید سکنجبین باشه! میدونی یعنی چی؟ یعنی بدون زور زیادی زدن در هم حل بشین و یک ترکیب همسان و همگن و شیرین با هم بسازید، نه اینکه یکیتون آب و اون یکی روغن باشه

که هیچ جوره در هم حل نمیشن و مزه این دو هم بسیار آزاردهنده میشه

پس شریک درست خودتو پیدا کن