تا من بودم نیامدی، افسوس.

وانگه که تو آمدی، نبودم من.