هرچه در زندگی
بیشتر شاد باشی😄
درهای موفقیت بیشتری
به رویت باز میشود
و موهبت های بیشتری
نصیبت میشود
پس همیشه شاد باش
و شادی و لبخند
را به دیگران هم هدیه کن...