ما آدم ها خوب بلدیم بعد از شنیدن داستان زندگی دیگران در دلمان بگوییم:

اگر من بودم هرگز این کار را نمی کردم.

اما بی برو برگرد روزی خواهد رسید که آن " هرگزِ با اطمینان " ما را وسط همان داستان پرت می کند و مشغولِ همان عملِ نکوهش شده...


کاش می دانستیم قصه های زندگی تکراری اند، فقط جای شخصیت ها عوض می شوند...