نوایی تازه از ساز محبت،
در جهان سر کن
کزین آوا بیاسایی
ز گردش‌های گردونش...