🍃یاد بگیریم:
باهم باشیم ؛
بدون تصاحب یکدیگر

🍃همنوا باشیم ؛
بدون تصرف اندیشه یکدیگر
همکار باشیم ؛
بدون دخالت در کار یکدیگر

🍃همدل باشیم ؛
بدون راهیابی به راز یکدیگر