هر کسی
میتونه بهت بگه دوست داره،
ولی آدمهای محدودی
میتونن بهت ثابت کنن که
دوست دارن.