مهم تر از دوست داشتن

متعهد بودن به چهارچوب چشم هائیه که،

خواسته عکسشو فقط تو قاب نگاه تو ببینه...! ❤️

تو باشی همه چی خوب و مطلوبه...