‌‌

زندگی من اینجوریه که مثل روانشناسا

صحبت میکنم

مثل روانیا عمل میکنم emoji