ولی به نظر من، با ارزش ترین هدیه ای که میتونی به کسی بدی، توجهته..