‌خیلی دردناکه وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می‌شه!