بگذار تو را زمزمه کنم

تو را درک کنم

تو را بیاندیشم

تا با هر چه زیبایی در جهان است

آشنا شوم