‏«سیسألک الله عن کل قلب کسرته»

‏و خدا درباره‌ی تمام قلب‌هایی که شکستی از تو خواهد پرسید...