زمین خوردن, شکست نیست
شکست زمانی به
سراغت می ‌آید که
در همان جایی
که زمین خوردی بمانی