💕بهای دوست نه از
زيبايي اوست
نه از دارایی او
بلكه تنها به
وفاداری اوست