وقتی که نگاه کردن به گذشته دیگه برات جذاب نباشه
معنیش اینه که داری یه کار درست انجام میدی