به آرامی شروع به مردن میکنی

اگر سفر نکنی،

اگر کتاب نخوانی،

اگر لباس رنگی نپوشی