فکر کردن به تو

بختک شیرینی ست

که شبها به جانم می افتد! emoji