هوا می‌توانست هرچه دلش می‌خواست باشد: سرد یا گرم، بارانی یا پر باد، برفی یا آفتابی! همه‌شان خیلی خوب بود. هر یک از دیگری بهتر. زیرا زمانی که خوشبختی رو به شکوفایی است، زیباترین روز همیشه همین امروز است.