زمان به شما نشان خواهد داد

که چه کسی سزاوار قلب شماست..