واسه ادامه ی زندگیمون به اونی که ولمون کرده نیاز نداریم، به خودمون که گمش کردیم نیاز داریم.