دانش خود را به دیگران ببخش

این روشـے برای دستیابـے
به جاودانگـے است.