🗣 كلام مانند بذرى است كه ميكاريد و ذهن ما بستر مناسبى براى پرورش دادن نااميدى و شكست است.
🌱 اما در نهايت هر چه بكاريد درو ميكنيد . غير ممكن است شما گندم بكاريد و جو درو كنيد.