هروقت چیزی را میبخشی،
بیش از پیش به تو داده می‌شود.
خداوند بخشاینده ای
بی قید و شرط است.
اگر تو نیز یک بخشاینده باشی،
دستانت همیشه خالی است
و خداوند می‌تواند
بیشتر به تو ببخشد