دله دیگه ...

بعضی وقتا یه جوری خالی میشه

که زور هیچ امیدی

به آروم کردنش نمی رسه...