هرگز تسلیم نشو

چیزی به نام پایان وجود نداره،

فقط یه آغاز دوباره اس!