کاش عطر بعضیا تو عکساشون ذخیره بود، حداقل اینجوری دلتنگیامون نصف میشد!