نیازمند به یک آغوش از اونایی که شاملو میگه "اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن" همین...!