‏ولی من دقیقا همونی شدم که یه عمر با غرور میگفتم نه من این نمیشم!