هر آدمى تو زندگيش

فقط يه چيزو با جون و دل از خدا ميخواد

اگه اون يه چيز نشه خيلى باورا توی آدم ميميره

حالا باور هيچى،

اميد داشتن ديگه رنگ قبلش نميشه واسه اون آدمه

ينى ميخوام بگم ديگه میشه هرچه باداباد...!