يه وقتايى تو رابطه ها كنار بكشين،

درسته ميميريد ولى از هر روز مردن تو رابطه بهتره (: