برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال؛
بنگر که تو چگونه می افتی

به گذشته
برگشت و یک آغاز
زیبا ساخت
ولی میشود هم اکنون
آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت