دیگران را ببخش
و خود را رها کن..!
اگر کینه ای در دل نداشته باشی،
سبکتر خواهی بود...

هیچ پرنده ای

با بار سنگین اوج نخواهد گرفت...
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌