تنها زمانى
"صبور"
خواهى شد، كه صبر را يک
"قدرت"
بدانی
نه يك
"ضعف"
آنچه ويرانمان مى كند،
روزگار نيست!
حوصله ی " كوچك "
براى " آرزوهاى بزرگ " ماست ...