از حیله و دسیسه نترس،

اگر کسانی دامی برایت بگسترانند،
تا صدمه ای به تو بزنند،
خدا هم برای آنان دام می گستراند.
چاه کن، اول خودش ته چاه است…

این نظام بر جزا استوار است.
نه یک ذره خیر، بی جزا می ماند، نه یک ذره شر…

تا او نخواهد، برگی از درخت نمی افتد،
فقط به این ایمان بیاور…