حرف مردم مانند:موج دریاست اگرمقابلش بایستی خسته میشوی
واگربا آن همراهےکنی
غرق میشوی
قرار نیست که همه آدمهاشمارا درک کنندآنها حق دارند نظردهند وشما کاملا حق داریدآنرا نادیده بگیرید