تقلا و کشمکش
پایان می یابد ؛
وقتی که
شکرگزاری آغاز می شود.....